ഷേർലി മാത്യു ഫിലിപിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് ആഗോള ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ഗാനം കൂടി …… ലാലു പാമ്പാടി സംഗീതവും മാർട്ടിൻ മുണ്ടക്കയം ഒർക്കസ്ട്രഷൻ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണനാഥാ നിൻ വരവിനായി എന്ന ആൽബം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തുന്നു ….
Timings
  • INDIA TIME – 08:00 PM
  • DOHA – 05:30 PM
  • USA EASTERN -10.30 AM
  • USA CENTRAL – 09.30 AM
  • USA PACIFIC – 07:30 AM
  • UAE – 06:30 PM
  • UK – 04:30 PM

Watch Live On

Featuring

Sponsers & Partners

Have any questions ?

Producer
Sherly Mathew Philip
Ph: 630-860-7350
PO Box 6
Bloomingdale, IL 60108

Local Coordinator
Aby Vettiyar
Ph: +91 9447457560